Miljöpolicy

Miljö-och hållbarhetspolicy för SlipvillanSlipvillan har i sin verksamhet liten påverkan på miljön både i ett mindre och i ett större perspektiv. Slipvillans styrelse är väl medveten om vikten av detta och den söker minimera verksamhetens påverkan på inre och yttre miljö för att nå det som är ekologiskt motiverat.


Slipvillan söker inom de ramar som Stockholms stad sätter som förvaltare minimera vår miljömässiga påverkan.

Detta gäller energiförsörjning, sopor och avfall bland annat. På dessa områden har styrelsen begränsad möjlighet att besluta om förändringar men den söker ständigt påverka staden för utvecklandet av dessa.

Se vidare. https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/miljoprogram-2020-2023.pdf


Slipvillan har i sin verksamhet behov av transporter under vissa dagar /korta perioder vilket betyder leveranser av konst in och ut från fastigheten.

Hållbarhet är och ska vara en grundläggande och vägledande princip för verksamheterna på Slipvillan.


Öppenhet inom verksamheten kring hållbarhetsarbetet är viktigt, då detta område ständigt förändras. Styrelsen bedömer löpande graden av insats inom Slipvillans ekonomiska ramar och arbetar aktivt för att förbättra sin kunskap kring hälsa och säkerhet för medverkande inom verksamheten.


Slipvillan bejakar mångfald genom att bjuda in nya medarbetare och medverkande från olika konstnärliga discipliner och fält för fortsatt dynamik i vår konstnärliga verksamhet. Detta inbegriper samma öppenhet och mångfald gentemot olika besökargrupper.


Slipvillan söker i långa perspektiv bedöma insatser för att kunna följa nya standarder för miljöledning, klimat-och miljöpåverkan. En grundförutsättning är liksom ovan nämnts verksamhetens ekonomiska både årliga och långsiktiga förutsättningar. Här inbegrips i beslutsprocessen även bedömning av olika leverantörers påverkan på miljö.                                                                                                                                        Stockholm 2022-03-09